Image

15 мин дургузунда
долгаптар бис

Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151

оставить или
посмотреть отзывы

8 (923) 020-60-48

8 (923) 020-60-48

с 9:00 до 18:00, без выходных
Русский
Тувинский
Image
Русский
Тувинский

Кирер эжиктерниң магадылалдыг садары болгаш эптелгези Кызылда

Эки кылдынган ажыл - кассада акша эвес, а клиентиниң бир-ийи чыл ажыглааны соонда саналы, деп бүзүрээр бис

Ханада ойбакты хаарының шиитпири силерниң сорулгаңар езугаар болгаш техниктиг негелделерге дүүштүр шилитинер

Ханада ойбакты хаарының шиитпири силерниң сорулгаңар езугаар болгаш техниктиг негелделерге дүүштүр шилитинер

Шыңгыы шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы ажылдап турар

Шыңгыы шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы ажылдап турар

Эргежок чугула таварылгада бодувустуң талавыстан ханада ойбакты белеткеп, отделканы кылып бээр бис

Эргежок чугула таварылгада бодувустуң талавыстан ханада ойбакты белеткеп, отделканы кылып бээр бис

Бүдүрүп турар заводтуң өртээнге садып турар бис

Бүдүрүп турар заводтуң өртээнге садып турар бис

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.

Бүзүрелди эки ажыл болгаш сагыш салыышкын-биле чедип алган бис

Бир дугаар черже клиентилерниң күзел ханганын салып турар бис, ынчалдыр 11 чыл дургузунда чаңгыс-даа шүүгү негелдези келбээн

Image
Image
Кызылда 11 чыл ишти ажылдап турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис.

Кызылда 11 чыл ишти ажылдап турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис.

Image
Эжиктерниң быжыын хынаар үезинде - кыжын - хагдына бербес бис.

Эжиктерниң быжыын хынаар үезинде - кыжын - хагдына бербес бис.

Image
Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер.

Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер.

гарантируем уровень сервиса и качество товаров
Мы не закрываемся на зимний сезон
Мы не меняем расположение офиса
Кызылда 15 чыл ишти соңгалар тургузуп турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис

Кызылда 15 чыл ишти соңгалар тургузуп турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис

Эжиктерниң быжыын хынаар үезинде - кыжын - хагдына бербес бис

Эжиктерниң быжыын хынаар үезинде - кыжын - хагдына бербес бис

Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер

Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер

Заявка на замер онлайн

Запишитесь на бесплатный замер онлайн через наш сервис

Интернет-магазин Ампир

Большой ассортимент окон и дверей (входных и межкомнатных), комплектующих и расходных материалов

Двери для частного дома

Image
13 см VITRA Винорит Патина Грецкий орех / Сосна белая ФЕРРОНИ
Image
Дверь стальная Тепло 3-К STEEL Металл/Металл/Терморазрыв
Image
Дверь стальная МОНАРХ 5 ТЕРМОРАЗРЫВ черный муар/круг белая патина с золотом
Image
Дверь стальная Тепло 3-К Беленый дуб/Медь Терморазрыв
Image
Дверь стальная Витра черный шелк бетон графит (ТЕРМОРАЗРЫВ)
Image
Дверь стальная Т-2 (Антрацит муар-Софт белый) ТЕРМОРАЗРЫВ
Image
Дверь стальная Т-2 (Антрацит муар-Софт серый) терморазрыв
Image
Дверь стальная Т-2
(Шоколад муар-Дуб янтарный) ТЕРМОРАЗРЫВ

Двери для КВАРТИРЫ

Image
7,5 см Гарда муар Лиственница беж Царга ФЕРРОНИ
Image
Стальная дверь LUX-4 АНТРАЦИТ МУАР+ СОФТ МАРЕНГО/ Софт белый
Image
Стальная дверь Морра
МДФ «Орех Каньон
коньяк»
Image
Гарда медный антик 8 мм Белый ясень,
ФЕРРОНИ
Image
Стальная дверь
Царское зеркало Серебро Белый ясень

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Image
Дверь межкомнатная
Classic 1 ПО (белый)
Image
ПО С 1 (остекленное)
эмалит ваниль
Image
LF02 ПО ПВХ
дуб пацифик
Image
Дверь межкомнатная
Classic 2 (белый)
Image
Дверь межкомнатная
Classic 2 (ваниль)
Image
LF02 ПО ПВХ
дуб арктик
Image
Дверь межкомнатная
Classic 1 ПО (серый)
Image
Дверь межкомнатная L22
(венге 3D)
Image
Дверное полотно "Модерн"
2 сорт, 2000*800*38 мм
Image
Дверь межкомнатная
Classic 1 (серый)
Image
L26 Полотно бьянко
3D МИКРОФЛЕКС
Image
Дверь для бани
липа, ПГ- 4, 1800*70 мм

Полный каталог можно посмотреть в нашем интернет-магазине:

Чүгле эжиктер эвес, а бүзүрел биле комфортту немей садып турар бис

Эжикти шилип тургаш чүгле өртээ болгаш иштики хевиринче көөр болзуңарза ондактыг апаар. Чугула херек кезектери:

Image
Image

Эжиктиң каъттары

Дыгый материалы

Image
Image

Калбак чериниң делгеми

Шимелде кезээниң суг эртирбези

Image
Image

Ажыглап турар шоочаның хевири

Ажыдып, хаар механизмниң хевири

Используем только фурнитуру MACO
Окна проверены суровой экологией
Пластик окон не желтеет
Фурнитура хорошо регулируется
Фурнитура хорошо регулируется
Фурнитура хорошо регулируется

Эжиктиң каъттары

Дыгый материалы

Калбак чериниң делгеми

Шимелде кезээниң суг эртирбези

Ажыглап турар шоочаның хевири

Ажыдып, хаар механизмниң хевири

Кыжын, агаарның шыгынга, оон-даа өске таварылгаларда эжиктиң шыдажырын, бо шупту чүүлдер тодарадып турар.

Хуу (азы чер) бажың эжииниң кол үнелиг шынары – эжик «терморазрыв» деп технологиялыг болур ужурлуг:

Демир эжикте «терморазрыв» болза, бажыңның иштики температуразын даштыкызындан шуут хамаарышпазын харыылап бээр, эжикти долгандыр хыраа азы дош тывылдырбас.

Терморазрывтыг эжиктер – соок тамбурлар аразынга азы «кудумчу/бажың» кызыгаарынга тааржыр кылдыр бүдүрген кирер эжиктерниң чаа технологиязы-дыр.

Терморазрывтыг демир эжикти болгаш ооң хааржаан долгандыр соок эрттирбес материал-биле шывар, а ол шывыг болза чылыг-соок дамчыдарын соксадыптар, ынчалдыр оран-савага чылыг артар.
Кыжын, агаарның шыгынга, оон-даа өске таварылгаларда эжиктиң шыдажырын, бо шупту чүүлдер тодарадып турар.

Хуу (азы чер) бажың эжииниң кол үнелиг шынары – эжик «терморазрыв» деп технологиялыг болур ужурлуг:

Демир эжикте «терморазрыв» болза, бажыңның иштики температуразын даштыкызындан шуут хамаарышпазын харыылап бээр, эжикти долгандыр хыраа азы дош тывылдырбас.

Терморазрывтыг эжиктер – соок тамбурлар аразынга азы «кудумчу/бажың» кызыгаарынга тааржыр кылдыр бүдүрген кирер эжиктерниң чаа технологиязы-дыр.

Терморазрывтыг демир эжикти болгаш ооң хааржаан долгандыр соок эрттирбес материал-биле шывар, а ол шывыг болза чылыг-соок дамчыдарын соксадыптар, ынчалдыр оран-савага чылыг артар.
Image

Шупту техниктиг байдалдарны барымдаалавышаан, силерниң негелделериңерге дүгжүп турар, «шын» эжиктерни шилип бээр бис.

Ынчанмайн канчаар, бажыыңарже кандыг-даа эжикти садып ап болур силер, ынчалза-даа чүгле ажыглаашкын байдалдарынга дүгжүп турар эжиктерге тургузарын болгаш магадылалын алыр силер. Ынчалдыр клиентилеривиске сагыш човаап турар бис, чүге дизе хуу бажыңнарга чүгле «терморазрыв» деп чылыглаар технологиялыг эжиктер тааржыр. Оон башка эжик доңа бергеш хөй шүүдел кылыр: Бажыңче кирип азы бажыңдан үнүп шыдавайн барып болур силер. Ажыглаашкынга дүүшпейн турар эжикти тургузуп алырга, канчап баарын ажыы-биле чугаалап база көргүзүп турар бис.


Ынчанмайн канчаар, бажыыңарже кандыг-даа эжикти садып ап болур силер, ынчалза-даа чүгле ажыглаашкын байдалдарынга дүгжүп турар эжиктерге тургузарын болгаш магадылалын алыр силер. Ынчалдыр клиентилеривиске сагыш човаап турар бис, чүге дизе хуу бажыңнарга чүгле «терморазрыв» деп чылыглаар технологиялыг эжиктер тааржыр. Оон башка эжик доңа бергеш хөй шүүдел кылыр: Бажыңче кирип азы бажыңдан үнүп шыдавайн барып болур силер. Ажыглаашкынга дүүшпейн турар эжикти тургузуп алырга, канчап баарын ажыы-биле чугаалап база көргүзүп турар бис.

Изготавливаем двери по индивидуальным размерам

В квартиру || в частный дом || в организации || противопожарные || бронированные

Image
Image
Image

Наши работы

Силерни чүгле садарын бодаар кандыг-даа мегечилер мегелеп шыдавас болзун дээш, эжиктерниң хевирлери-биле ылгалырының дугайында удуртулга номун база берип турар бис.

«Чиик өртектен өөрүшкүге бодаарга, багай шынардан хөңнү калырының узуну үр»

 
    Генри Форд
пластиковые окна в кызыле

«Чиик өртектен өөрүшкүге бодаарга, багай шынардан хөңнү калырының узуну үр»

 
 Генри Форд  

Сөзүвүс дээш харыысалгалыг бис

Силерниң менеджерлеривис-биле дугуржулгаңар бүрүзү - бистиң компаниявыс-биле дугуржулгавыс.
Шупту дугуржулгалар ниити санаашкын системазынга чагыртып турар, ынчангаш соңгалар чагыдылгазының шупту чадаларында частырыглар турбас

Официалдыг дужаакчыларның өртектери

ТОРЕКСтиң официалдыг дилери бооп турар бис, ынчангаш Кызылда тургустунган практика чөрүштүр, бүдүрүкчүнүң сүмелээн үүрмектей садар өртээн тудуп турар бис. Заводтуң өртээ-биле садып ап турар силер. Официалдыг сайтче киргеш, шынзыгып болур силер.

Эптелгелиг эжикти садып алырыңарга - чазары, каъттарже көдүрери болгаш өске дузалар дээш акша немевес бис.

Официалдыг дужаакчыларның өртектери

ТОРЕКСтиң официалдыг дилери бооп турар бис, ынчангаш Кызылда тургустунган практика чөрүштүр, бүдүрүкчүнүң сүмелээн үүрмектей садар өртээн тудуп турар бис. Заводтуң өртээ-биле садып ап турар силер. Официалдыг сайтче киргеш, шынзыгып болур силер.

Эптелгелиг эжикти садып алырыңарга - чазары, каъттарже көдүрери болгаш өске дузалар дээш акша немевес бис.
Image

Сөөлгү өртээн керээ чарып турда чугаалаар бис, оон өске акша төлевес силер. Эргежок чугула таварылгада үзүктеп төлеп азы чээп садып ап болурун чөпшээреп болур бис.

Двери в наличии для частного дома

Соңга хемчээрин чүгле профессионалга бүзүреп дагзыр бис

Image
Соңгалар хемчээлин ап турда эргежок чугула чүс-чүс нарын барымдаалар тыптыр. Шын эвес хемчээл бергелерге чедирер, соңганы катап чагыдар апаап болур. Ынчангаш, ол ажылды чүгле 8 чыл дуржулгалыг специалист кылыр. Дуржулга кончуг ылаптыы-биле хемчээлин илередир, база соңга эптелгезинде чүү херек апаарын баш бурунгаар билдире бээр. Соңганы ажыглаарга эптиин, чижээ, чук соңганы эптиг чуур ужурун, база специалист санап көөр.
Өске бүгү аар-саар чүведен аңгыда соңганы долгандыр турар хааржактың эргежок чугулазын сүмелеп бээр бис. Ону чагыкчының материалдарндан халас чыып бээр бис. Баш бурунгаар билдинмес чүве илереттинип кээр-даа болза, харыысалганы чагыдыкчыже шилчитпес бис, дугурушкан өртээ өскерилбес.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.

Силерниң дылыңарга чугаалажып тур бис

Чук соңга чагыдып тургаш, орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

 пластиковые окна

Силерниң дылыңарга чугаалажып тур бис

Image

Ажык дузаны база сүмени орус-даа, тыва-даа дылдарга хүлээп ап болур силер.

 

Шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы бар

пластиковые окна в кызыле
Практика көргүзүп турары-биле, чук соңга эптелгезин өске черге чагыдып алырыңарга, эптекчилер силерже чедипкээр деп магадылал кым-даа бербес. Бистиң компанияның штадында 4 мергежилдиг эптелге бригадазы бар, олар стандарт база корум-чурум ёзугаар ажылдап турарлар. Кылган ажылдың чуруу, хол үжүү салдынганы, ажыл кылдынганы дугайында доктаал, клиентиден санал бар турда, ынчан ажыл кылдынган деп санаттынар, ынчан эптекчилер шалыңын алыр. Бистиң ажылывыстың шынары, эптекчилерниң ажылының харыысалгазы база хуусаа иштинге ажылды бүдүрери - ажылывыстың тускай системага чагыртканы магадылап турар.

Чук соңгаларның дужаары болгаш эптээри хусаазын ашпас

Соңгаларны чедиргеш, тургузар үезин эгезинде-ле билип алыр силер. Хуусаа ёзугаар кылдынмас болза, чиигелделер бээр бис.

"Арыг-силиг" болгаш "ээлдек" соңга эптелгези

Соңга тургузар специалист тускай хептиг кээр, эптелге девискээринге шывыг чадып каар.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.
Image

Бистер-биле харылзаа / ХАРЫЛЗАА

Тыва Республика, Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151
(мебель фабриказының чоогу)
Тел.: 8 (923) 020-60-48
Viber, WhatsApp, Telegram: 8 (923) 214-32 62
E-mail: zakazdveri@ampir17okna.ru

Ажылдаар шактары

Пнд. - птн.: с 9-00 до 18-00
Суббота: с 10-00 до 17-00
Воскресенье: с 10-00 до 16-00
© 2018 "АМПИР" . Все права защищены
Image
Image

Please publish modules in offcanvas position.

Заказать звонок

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать бесплатный замер

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать дверь

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать окно

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.

Долаптарын чагыдып алыр

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халаска соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келирин дугуржуп алыр бис.